Tajemství lesní země. V království lidí panuje král Jaroslav s královnou Annou...

Tajemství lesní zeměV království lidí panuje král Jaroslav s královnou Annou, na první pohled je patrné,
že se nevyvyšují nad jiné, jejich děti si hrají běžně s ostatními a dobré jsou i vztahy
královských manželů k rodině štolby Petra.
 Prostorem, v němž panují zákony, které není radno překročit, je sousední Lesní země.

Jeho panovnice zůstává tajemně v pozadí a lidé mohou potkat pouze správce země Pavučince.
 Král Jaroslav je potrestán za překročení léta tradovaného zákazu a svoji svobodu musí
vyvážit darem pro Pavučince.

Jakmile zjistí, že by se musel vzdát svého syna, snaží se jej zachránit.
Ale něco za něco - Pavučinec si přece jen svou oběť vybere?

Vodník a Karolínka Pohádka TV film

Karolínka


Vodník a Karolínka (TV film) Pohádka / Česko, 2010, 57 min Režie: Jaroslav Hovorka Scénář: Miroslav Oščatka Hudba: Karel Cón Hrají: Josef Somr, Filip Cíl, .

O panně Mahuleně

O panně Mahuleně


Princezna Mahulena a hrabě Konrad se znají už od dětství a mají se rádi. Když ale Konrad požádá Mahulenina otce knížete Theodora o její ruku, kníže se mu jen vysměje s tím, že už má pro svou dceru jiného ženicha. Mahulena se vzepře, a tak ji dá přísný otec zazdít do hradní věže. Uplyne sedm let, než se jí podaří osvobodit. Když vyjde ven, zjistí, že otec mezitím zemřel, hrad je pobořený a opuštěný. Vydá se ihned za Konradem, který se má oženit s bohatou dědičkou. Ta ho ale ve skutečnosti nechce, jde jí jen o to, aby zdědila rodinný majetek. Kdyby se neprovdala, připadl by jejímu bratrovi. Výběr ženichů má omezený, protože její tvář hyzdí šeredný oheň. Konradovi se ukazuje jen zahalená závojem...

Štěstí a práce

O štěstí a práci
Byl jeden chudobný člověk a měl dva syny. Staršímu bylo dáno jméno Josef, mladšímu Jan. Jednou jim starý otec
pravil: „Synové milí! jste už zrostlí a silni, já pak sestaral a sešedivěl jsem v práci mnohé a starosti. Učinil jsem pro vás, co mi bylo možného, nyní pak nemohu vás už živiti. Jděte a hledejte si štěstí!“

Jan zaradoval se tajně v srdci svém, neboť už dávno toužil do šírého světa tak jako ptáče, které poprvé z hnízda vylétnouti se strojí, nevědouc, že třeba dosti na blízku záhuba se mu chystá.

Josef pak zarmoutil se velice a pravil: „Drahý otče! nehezké by bylo, aby synové vaši, o něž jste tak dlouho pečoval, je živil, šatil a učiti nechal, na stará kolena vás hanebně opustili a v moc bídy vydali. Dovolte, prosím, abych směl zůstati s vámi — Jan nechť jde na zkušenou.“

Otec, mile dojat, objal zdárného synka Josefa, polibil ho a zůstalo tedy při tom.

Jan pak svázal vesele uzlíček svůj a přijal požehnáni otcovské, vydal se bez prodlení na cestu do šírého světa, aby hledal si Štěstí.

Přišel do jednoho velikého lesa. Tu kde se vzala, tu se vzala krásná panna, kteráž líbezně se na něj usmívajíc, pravila hláskem jako zlato: „Jsem tvé Štěstí, milý hochu, oblíbila jsem si tě a budu tě doprovázeti na cestách života tvého.“

Jan, dostav se tak snadno ku svému Štěstí, nesmírně byl rád. I chopil hned pannu, Štěstí své, za ruku a zvolal pln radosti: „Když jsi ty mé Štěstí, tož buď mi vítáno; nepustím tě už a prosím tě, abys i ty mne neopouštěla až do smrti!“

Panna hlasitě se zasmála a švitořila: „Milý synku! to ti nemohu slíbiti! Což jsi nikdy neslyšel, že Štěstí je nestálé? Ba milý Jene, slavný básník Jan Kollár dovolil si o mně napsati, že jsem měsíci ve své nestálosti podobné, ukazujíc lidem jednou tvář jasnou, jindy tmavou a někdy konečně i růžky! To již tak v mé povaze, doufám však, že tě to nezastraší!“

Jan skutečně si z toho nic nedělal, a tak šli dále spolu vesele rozmlouvajíce. Štěstí obdařilo jej hojně penězi, tak že se nemusil obávati nouze — byl nyní bohat a šťasten.

Jda se svým Štěstím dále, uzřel pod jedním stromem sedícího starce. Měl vážné vzezření, bílý dlouhý vous a lysou hlavu. Synek domnívaje se, že to nějaký žebrák, hodil mu jeden zlatý peníz. Stařec jej zvedl, schoval a pravil:

„Nejsem žebrák a toho peníze by mi nebylo třeba, ale přijímám jej a pro tvé dobré srdce ti poradím, jak bys mohl trvalého štěstí a spokojenosti dosíci; jmenuji se Rozum…“

Ale synek už kráčel dále a neposlouchal starce jsa zaujat docela svou krásnou společnicí, kteráž se stále usmívajíc, hleděla mu všemožné vyhověti. Švitořila a cesta vesele ubíhala. Brzy přišli k jedné veliké louce, na níž stál velebný chrám.

„Co je to?“ tázal se překvapený Jan. „To je chrám Umění,“ pravilo Štěstí, „tam se mladí lidé učí rozmanitým a překrásným věcem.“

„O já se nerad učím,“ rychle vpadl do řeči synek a nevrle obrátil se jinam.

„Dokud já s tebou jsem, nemusíš se ničemu učiti, když nemáš k tomu chuti,“ smálo se Štěstí, lichotíc mu.

Hned na to zahlédl Jan zase jinou překrásnou budovu, na níž velikými písmeny zlatými stálo: Práce!

„Co je zase tohle?“

„To je blažené a pokojné místo, kde lidé pracujíce, prospívají sobě a slouží vlasti své!“

Synek zase nemile dojat, odvětil: „To by se mi nelíbilo, neumím pracovati!“

„Ach, můj milý,“ Štěstí zase se smálo, „to by nevadilo! Kdo chce, ten se se naučí pracovati.“

„Já nechci,“ odpověděl Jan mysle si

„Komu Štěstí slouží,
po práci netouží!“

A tak šli dále a dále, až přišli do jednoho velikého a krásného města. Zde koupili si krásný dům s velikou zahradou a žili v radovánkách bez ustání. — — — — — —

Zatím doma bratr Janův, hodný Josef, dochoval milého tatíčka a sloužil mu věrně až k hodince poslední života pozemského. Proti smrti, bohužel, není žádného koření ani léku. Staříček umřel. Josef pochoval ho s pláčem a modlitbami mnohými a nasázel ještě na hrob otcův těch nejkrásnějších růží, rozloučil se s domovem, s tím drahým krajem, kde prožil své zlaté mládí, rozloučil se s chatou, kde stávala jeho chudobná kolébka, navštívil ještě hrob otcův i matčin, aby se zde vyplakal a šel, šel také do světa hledat si svého Štěstí.

Přišel do jednoho velikého lesa, a tu kde se vzal, tu se vzal, stál před ním stařeček. Měl dlouhé, bílé vousy a hlavu lysou. Byl vzezření vážného, kráčel opatrně, o hůl se opíraje. Josef uctivě pozdravil.

„Kam jdeš?“ ptal se stařec.

„Do světa na zkušenou,“ odpověděl Josef.

„Milý synku!“ pravil vážně stařeček, „už dávno jsi se mi zalíbil, a proto zde na tebe čekám. Jsem Rozum a chci ti upřímnou radu dáti, kterak ti lze ku trvalému blahu a spokojenosti dojíti.“

Synek byl velice rád, že potkal takového člověka, jenž může a chce mu poraditi; neboť šel poprvé do šírého světa, kde snadno člověk s pravé cesty zblouditi může, a políbil stařečkovi uctivě ruku, děl:

„Ctihodný stařečku, právě jsem přemýšlel, jak bych poctivě a jistě dospěl ku Štěstí, kterého žádostiv jsem. Prosím tě tedy velice, abys mi svou moudrou radou k tomu nápomocen byl, budu na to vždy vděčně pamatovati.“

„Chci, synku, chci ti poraditi. Slyš!“ pravil stařec a přidružil se k Josefovi, mluvil pomalu takto:

„Jdi, synku můj, po této cestě, až k jisté zelené louce. Tam stojí překrásný chrám Umění. S chutí a úctou nemeškej tam vstoupiti. Na vše, čemu se tam učí, pilný pozor měj a přičiň se; neboť

kdo chce něco míti,
ten se musí přičiniti,
a kdo se přičiní,
tomu Bůh požehná.

Buď trpělivý a vytrvalý; neboť vytrvalosť zmůže všecko.“

Oddechnuv si stařec, pokračoval: „Když vyjdeš z chrámu, uvidíš Pýchu, nebo Rozkoš, Nestřídmosť a jiné nectnosti. Nedbej však jich, ohlédni se po domu „Práce“. Tam vejdi a skonči dílo začaté. Pracuj pilně a neúnavně, a Štěstí tvé, jehož hledáš, přijde samo!“

Stařeček ukončil. Rozloučil se vlídně se synkem, jenž ho prosil, aby s ním byl stále, řekl: „Buď s Bohem! Pamatuj na má napomenutí, nezapomínej, že

v práci a vědění
je naše spasení!“

Stařec zmizel. Josef šel zamyšlen dále. Uzřev chrám „Umění“, učinil jak mu radil moudrý stařeček. Později vstoupil i do domu „Práce“, přičiňoval se, byl spokojen a šťasten při pilné práci své.

Ale tak nevedlo se bratru mladšímu Janovi, který se Štěstím se ubytoval ve velkém městě. Nestálé a rozmarné Štěstí, jemuž se brzy lenivý Jan zprotivil, najednou se ztratilo. Janovi padalo vše z ruky, nač ubohý sáhl; nic se mu nedařilo. Jmění se brzy rozprchlo; neboť Jan byl uvykl žíti po velkých pánech. Stal se brzy hotovým žebrákem; neuměje a nechtěje pracovati, potloukal se po světě. A konec? Kdesi bídně zahynul.


Jan Milota, cs.wikisource.org


OBLÍBENÉ POHÁDKY co se tady nejvíc čte?

Hledáte tu svoji pohádku? Je možná tady!

Pohádka O krtečkovi Česká pohádka Příběhy jako pohádky pro děti Život jako pohádka Pohádka na dobrou noc Včelí medvídci Jiřička příběhy Vánoce Božena Němcová Byl jednou jeden král Pyšná princezna Čtené Pohádky Jiřička příběhy na dobrou noc Lesní příběh stromu Anděl Páně Andělíček strážníček Filmové pohádkové drby Hledejte krtečka! Krkonošské pohádky Tři oříšky pro Popelku celý film Krteček Nejkrásnější české pohádky O Krakonošovi Písničky z pohádek Trautenberk Čerti u nás Krtek Mix O popelce Sněhurka Videopohádky Zlatovláska Betlém Celovečerní pohádky Krteček v Číně Lesní pohádka O kohoutkovi a slepičce Pohádka o podzimu Princezna se Zlatou hvězdou S čerty nejsou žerty Slunce je králem dne Svět je barevná hra Trautenberg Broučci Celý film Byl jednou jeden král Ferda mravenec Ježíšek Kouzla králů Malá mořská víla Nedělní pohádky O broučkovi O koních a dětech O lišce O nebi moři a slunci O perníkové chaloupce O vodnících Pohádkové fotografie Sněžná peřina Ave Maria Bohatství Dobrou noc prasátka Jak šla slepička a kohoutek na vandr Nepohádka o člověku O Honzovi O chytré kmotře lišce O dívce co podržela slunce nad mořem O malém trempíkovi O sněhurce O zemi a zahradě O ztracené pohádce Online pohádky Pohádka o jaru Pohádka o Červené karkulce Pověsti Skřítek Sněhurka a jak to bylo dál Splněný dětský sen Veverčí pohádka Večerníček Zahradní pohádka Čarodějnice Čertův švagr Červený traktůrek 12 měsíčků Animovaný svět Ať přiletí čáp královno BaJaJa Bob a Bobek Bubáci Dvanáctero lovců Hrnečku vař Jak Trautenberk prodával vodu Jan Werich Ježibaba Jiřičky pověsti Karel Jaromír Erben Kocourek Koledy Krtek a zahradník Krtek a flétna Krtek a hodiny Krtek a zelená hvězda Krtek v metru Krteček a maminka Krteček a orel Kuřátko Lotrando a Zubejda Meluzín Hejkal i Rusalky Nebeská Rosa O Nebeklíči O Palečkovi O Smůle a o Štěstí O dvanácti měsíčkách O dvorečku domečku kohoutkovi a slepičce O hloupém Honzovi O kominíkovi O kouzelné zahradě O labuti O malém prasátku O neposlušných kozlatech O nepravém a pravém čertu O smolíčkovi O stříbrném rytíři O veverce O zajíčkovi O štěstí Oldřich Nový Perníková chaloupka Pohádka o kočicce Pohádkové vtipy Princ Bajaja Princezna Pampeliška Pro internetové guru Rozum a Štěstí Ryby Spejbl a Hurvínek Svět hraček Svět na bílo Sůl nad zlato Tajemství staré bambitky The Old Man Tramping Velká kočičí pohádka Zavřete oči odcházím Zima Záleh trpaslíci Černokněžník Čertova nevěsta 0 lásce Adina Mandlová Africká královna Andersen Anička s lískovými oříšky Arabela Babička Bobr Boháč a chudák Buchty Chip And Dale Chipmunk Chytrá selská dcerka Cinderella - When I Fall in Love Dařbuján a Pandrhola Der Hase und der faule Förster Divotvorný ubrousek Dmitri Shostakovich - The Second Waltz Dva mrazíci Děvčátko se sirkami Dům U zlaté studny Hadíth Hajný Robátko Hastrmani Honza a Jenovéfa Horseland Hrneček Google Hrátky s čertem Izer Jabloňová panna Jahůdková panenka Jak Kuba utekl ke Krakonošovi Jak dědeček měnil Jak se Honzík učil latinsky Jak se budí princezny Jak se stal Matěj Cvrček doktorem Jak zajíc přelstil líného hajného Jelen Zlatoparoháček Jen počkej Jesličky Jezdecký klub Jirka s kozou Jája a Pája Kai a Gerda (Sněhová královna) Karel Kryl Nevidomá dívka Karel Čapek Kdo je hloupější? Kocour kohout a liška Kocourek Sammuel Koně Kouzelná mošna Kouzelné křesadlo Kouzelný hrnéček Krakonošovy námluvy Kreslený film Kristian Krtek a kašna Krtek a létající koberec Krtek a malá žába Krtek a myška Krtek a robot Krtek a vejce Krtek a weekend Krtek hodinářem Krtek saves his home Král a klaun Královna Koloběžka První Královna ohně Kámen krásy Liška Eliška Liška a čáp Lištička a taštička na regále Lišáček Mach a Šebestová Madlenka Maminka Maminky sen Medvědi Myška a knížka Méďové Nejkrásnější hádanka Nekonečný příběh Novoroční příběh Nádherná Večernice Německy O Drobečkovi O Dušičce O Honzíkovi a Mařence O Kdybískovi O Pifarce První princezně O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku O Vánočním stromečku O babičce a nůši O bezhlavém rytíři O hrbáčkovi O jedné panence O ježečkovi O koblížkovi O kocouru kohoutu a kose O kováři a čertu O králi co nepoznal housle O květinovém talíři a slepičí polévce O lišce a chytré sýkorce O makové panence a motýlu Emanuelovi O medu O modrooké holce O nadávající princezně O naschválníčkovi O panně Mahuleně O pejskovi a kočičce O princezně O čertovi O drakovi a nebojácném Mikešovi O princezně a žabákovi O princezně se zlatým lukem O princezně solimánské O princezně z Rimini O ptáku Ohniváku O růžových kozačkách O srdíčkovém hrnečku O světle na zemi O syslovi O třech rytířích O veliké řepě O veselé pastelce O vlku O zeměklíči O zlatém kapradí O čápovi a lidech O čápovi a lišce Paleček rytířem Pastýřka a kominíček Pasáček a kouzelná píšťalka Pat a Mat Peníze Persie Pohádka o vodě Pohádka ze mlejna Pohádky tisíce a jedné noci Povídala vrána vráně Pošťák Pat Princ a Večernice Princezna na hrášku Pro malého medvídka Programy a tipy Prázdniny Ptáci Relaxing Music Rumburak Rumcajz Ruské pohádky Rytíř Červená růže Rákosníček Rüberzahl Růže Růžena Nasková Scarabeus Sdílejte přátelům! Sedlák milostpánem Sedm prázdných dnů Sen o vlčím máku Shadows Shiraz Skřítek Racocheil Snake charmer's flute Some day my prince will come Straka Stream Strejček Příhoda Tajemství Tajemství lesní země The Mole and the Chewing Gum Tip a Tap Traktor Tom Tuláček Tweet Tygr a Pú Vandr Vařila myšička Velikonoční koleda Verše Vimeo Vodník a Karolínka Víla Amálka Včelka Mája Včelí medvídci - Ubrečený Zachraňte krtka! Zachráněný čert Zahrada mandloňových květů Zajíc a liška Zlatý jelen Zlatý pták Zlá královna Zničit krtka Znám jedno místo Zvířátka a Petrovští největší moudro na světě Čarodějův učeň Čepička trh a mimčo v závěsu Čert a Káča Čerti u sousedů Čertouská poudačka Čertův mlýn Škola Štědrý den Štěstí a práce Šílená pohádka Šíleně smutná princezna Šípková Růženka Šťastný smolař Živá voda

Vybraný příspěvek

Kouzelný hrnéček

Byl jeden chudý tkadlec, byl v nájmu ve tmavé a vlhké komůrce. Jeho celým jměním byl chatrný Pohádkový servis stav, za nímž dělal, a ro...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...